HOME PAGE

СЎЗБОШИ

«Шарқшунослик» илмий тўплами Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг нашри бўлиб, 1990 йилдан чоп қилина бошлаган. Ҳозирга қадар унинг 12 та сони чиқди. Тўпламнинг қўлингиздаги 13-сони ички тузилиши ва мазмун-моҳияти жиҳатидан аввалгилари каби бўлса-да, замон талабларидан келиб чиққан ҳолда унга айрим жузъий ўзгартиришлар киритилди ва бу ўзгартиришлар кейинги сонларда ҳам амал қилади. Хусусан, мақолалар ўзбек, рус, инглиз, немис, француз тилларининг бирида берилиши мумкин бўлиб, унга мақола тилидан бошқа (ўзбек ёки рус) тилда резюме илова қилинади. Хориж ва республикада чиқаётган янги илмий адабиётлардан ўқувчиларни хабардор қилиб туриш мақсадида доимий «Янги китоблар» рубрикаси ташкил қилинди. Тўплам эстетик жиҳатдан ҳам мақбул бўлиши учун муқоваси ўзгартирилди.

«Шарқшунослик»нинг 13-сонига 32 та мақола киритилган бўлиб, улар манбашунослик ва тарихшунослик, фан ва маданият тарихи, халқаро муносабатлар ҳамда адабиётшуносликка оид. Тўплам сўнгида муаллифлар ҳақида ҳам қисқача маълумот берилган.

Тўпламнинг бу сонидаги мақолаларда шарқ тилидаги сўзлар учун ҳар бир муаллифнинг ўзи танлаган транскрипцияси сақланди, аммо «Шарқшунослик»нинг кейинги сонларида барча мақолалар учун ягона транскрипция шакли қўлланади ва бу шакл навбатдаги 14-сонда чоп қилинади.

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти мазкур тўпламнинг нашр этилишига молиявий ёрдам кўрсатган Туркиянинг TIKA - Turkiye Isbirligi ve Kalkinma Ajansi (Туркия Ҳамкорлик ва Ривожланиш Идораси) ҳамда унинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси бошлиғи доктор Иҳсан Чомак жанобларига ўз миннатдорчилигини билдиради.

Таҳририят

 
   
 
   
 
   
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М У Н Д А Р И Ж А

............................I. Манбашунослик ва тарихшунослик
1. Ғ.Бобоёров. Ғарбий Турк хоқонлигининг
бошқарув тизимига доир. ........................................................................4
2. О.Кобзева. Древние города Восточного
Туркестана на Шелковом пути. ..............................................................16
3. А.Муҳаммаджонов. Абу Муҳаммад Наршахий “Бухоро тарихи”
асарининг тадқиқи ва нашрлари.............................................................. 22
4. Акифуми Шиоя. К изучению тарханных ярлыков
Хивинского ханства XVIII – начала XX в. ................................................ 25
5. Ш.Қўлдошев. Шарқий туркистонликларнинг
Қўқон хонлигидаги фаолиятига доир...................................................... 29
6. С.Муҳаммадаминов. Абу Ҳафс ан-Насафий «Ақоид»
асарининг қадимий нусхаси............................................. .......................34
7. Н.Тошев. «Жоме ал-воқеоти султоний»нинг Тошкент нусхаси:
Огаҳий дастхатими? .............................................................................38
8. Ҳ.Лутфуллаев. “Тафсири кашшоф”нинг қўлёзмалари
ва тошбосма нашрлари...........................................................................45
9. Н.Отаева. Мир Иззатуллоҳнинг Ўрта Осиёга қилган сафари
ҳақидаги қайдлари: этник ва географик маълумотлар............................ 48
10. А.Маликов. «История Огуза, Аланкувы и Шейбани»
Алла Мурада Анна-бай оглы .................................................................53

.............................. II. Фан ва маданият тарихи
1. Б.Неъматов. Форобий дунёқарашида сиёсат ва
қонунчилик масалалари ........................................................................ 57
2. Д.Юсупова. К вопросу о творческой деятельности
ученого–энциклопедиста Са’д ад-Дина ат-Тафтазани ............................ 62
3. Ҳ. Аминов. Муҳаммад Раҳимхон Соний
даври маданияти тарихидан. ................................................................ 68
4. Д.Маҳкамова. Ҳожи Халифанинг «Кашф аз-зунун»
асарида Насаф олимлари. .................................................................... 73
5. А.Яминов. Ибн Халликоннинг “Вафайат ал-аъйан”
асарида хуросонлик муфассирлар. ........................................................ 79
6. А.Жуманазаров. Мужаддидия-нақшбандия тариқатининг
Бухородаги илк вакили.......................................................................... 85
7. А.Хўжаев. Чой ичиш ўзбекларда одатга кирган вақт ҳақида
(Хитой манбалари асосида) ....................................................................94

.............................. III. Халқаро муносабатлар

1. Ш.Акмалов. Экономический фактор афганского
урегулирования: многосторонные механизмы содействия...................... 102
2. Н.Каримова. О сотрудничестве между Республикой Корея
и государствами Центральной Азии
в области культуры и образования.......................................................107
3. Lee Ji Eon. The Evolution of Russia’s Policy towards
Central Asia Since 1991........................................................................ 111
4. И.Турдикулова. Взаимоотношения Республики Кореи
и Японии на современном этапе........................................................... 115
5. А.Қурбонов. “Йўл харитаси” – Фаластин муаммосини
тинч ҳал қилишда муҳим қадам. ......................................................... 122
6. Э.Усмонов. Региональные особенности глобализации
экологической политики....................................................................... 127
7. Ж.Ҳазратқулов. Муҳаммад Шайбонийхон ва Исмоил Сафавий
ёзишмалари ....................................................................................... 131
8. Д.Валиева. Дипломатия тарихини ўрганиш муаммолари
(Ўрта Осиё-Россия алоқалари мисолида)…….......................................... 138

................................. IV. Адабиётшунослик
1. Г.Тўйчиева. Аруз ва арузшунослик ................................................. 145
2. И.Бекчонов. Мутрибий ижодининг ўрганилиши ..................................151

.................................. V. Илмий сафар ахбороти
1. Ш.Камолиддин. Отчет о поездке в Турцию
с научной целью..................................................................................157

.................................. VI. Янги нашрлар
1. Г.Агзамова. Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик
институти фондидаги Ўрта Осиё вақф ҳужжатларининг
феҳристига доир нашр.........................................................................166
2. А.Айтбоев. Буюк ипак йўли тарихига оид китоб................................168

.................................. VII. Юбилярларимиз
1. Қувомиддин Муниров 80 ёшда. ....................................................... 170
2. Хазина маликаси. .............................................................................173

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти Илмий кенгашининг 2008 йил 30 апрелдаги 4-мажлиси қарорига кўра нашрга тавсия қилинди.
 
 
Таҳрир ҳайъати:
 
 

Сурайё Каримова (бош муҳаррир)
Нурёғди Тошев (муҳаррир ўринбосари)
Салима Эшонова (масъул котиб)
Дилорам Алимова
Ашраф Аҳмедов
Роиқ Баҳодиров
Мирсодиқ Исҳоқов
Ғулом Каримов
Наталья Каримова
Аҳад Ходжаев
Дилорам Юсупова
Асомиддин Ўринбоев
Санжар Ғуломов
Маҳмуд Ҳасанов

 
   
         
         
     
Copyright 2005 © beruniy.6te.net
       
     
ЎзР Фанлар Академияси Шарқшунослик Институти
       
Free Web Hosting